Poznat tekst nacrta zakona o NVO-u: Subjekti stranog uticaja pod nadzorom RS

Vijesti 24. mar 202320:28 komentar
Vlada RS

Neprofitne organizacije osnovane u Republici Srpskoj, koje u potpunosti ili samo djelimično finansiraju strani subjekti bit će označene kao agenti stranog uticaja.

Ovo stoji u Nacrtu zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, koji je jučer usvojila Vlada RS, a kojim se osniva poseban registar neprofitnih organizacija.

„Pod neprofitnim organizacijama podrazumijevaju se udruženja i fondacije kao i strane i međunarodne nevladine organizacije osnovane i registrovane u RS u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama RS, koje u cijelosti ili djelimično finansiraju druge države, njihovi organi ili njihovi ovlašteni zastupnici, međunarodne strane organizacije, strani državljani ili registrovane nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva“, navedeno je u pomenutom Nacrtu u čijem posjedu je CAPITAL-a.

U zakonu se definiše šta se podrazumijeva kao političko djelovanje i politička aktivnost i ističe da bavljenje time nije dozvoljeno neprofitnim organizacijama.

„Političko djelovanje neprofitnih organizacija podrazumijeva učešće u predizbornoj kampanji političkih stranaka i kandidata, prikupljanje sredstava za političke stranke i kandidate i njihovo finansiranje, kao i sprovođenje političkih aktivnosti u cilju formiranja javnog mnjenja radi postizanja političkih ciljeva“, precizira se u zakonu.

Politička aktivnost prema ovom zakonu označava svaku aktivnost prema organima, institucijama ili izabranim predstavnicima Republike Srpske ili predstavnicima entiteta u institucijama države Bosne i Hercegovine u pogledu formulisanja, usvajanja ili izmjene propisa i politike RS-a.

Neprofitnim organizacijama nije dozvoljeno političko djelovanje niti obavljanje političke aktivnosti“, stoji u Nacrtu.

Kako se dalje navodi, političkim djelovanjem se ne podrazumijeva djelovanje u oblasti nauke, kulture, zdravstvene zaštite, sporta, zaštite potrošača, zaštite prava nacionalnih manjina i osoba sa invaliditetom, zaštite životne sredine, borbe protiv korupcije, filantropije, volonterizma i informisanja.

Neprofitna organizacija obavezna je Ministarstvu pravde dostaviti polugodišnji i godišnji izvještaj sa naznakom uplatioca, visine doznačenih sredstava, vrste i iznosa naknade i prihoda izraženih u novcu ili drugoj vrijednosti kao i izvještaj o utrošku sredstava.

Redovan inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada ovih organizacija vrši se jednom godišnje, a izuzetno, vanredni inspekcijski nadzor sprovodi se po predstavkama građana, pravnih lica, javno dostupnih informacija, organa RS-a ili na zahtjev nadležnog odbora NSRS-a.

„U slučaju da neprofitna organizacije djeluje suprotno odredbama ovog zakona ministar pravde podnosi zahtjev nadležnom sudu za zabranu obavljanja rada shodno odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama RS“, kaže se u Nacrtu.

Pored toga, kaže se i da „u slučaju da neprofitna organizacije u svom djelovanju postupa suprotno Ustavu i propisima RS-a, odnosno kada djeluje kao agenti stranog uticaja na štetu individualnih ili drugih prava građana ili podstiče na nasilje, koristi govor mržnje ili podstiče vjersku ili drugu netrpeljivost u cilju postizanja političkih ciljeva ili ukoliko Poreska uprava utvrdi nepravilnosti u finansijskom poslovanju, Ministarstvo pravde pokreće postupak kod nadležnog suda za zabranu obavljanja rada, kao i postupak protiv odgovornih lica u skladu sa Krivičnim zakonikom RS-a“.

Kaznene odredbe kažu da će se kaznom od 1.000 do 5.000 KM kazniti neprofitna organizacija koja ne obilježi promotivni materijal koji objavljuje i distribuiše, a na kojem mora biti oznaka neprofitne organizacije.

Istom kaznom kaznit će se i ako ne podnese prijavu ili da netačan podatak vezan za upis u Registar, kao i ukoliko ne dostavi finansijski izvještaj.

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad